Fanm, ou sé chatengn…

Nou tout savé lè fouyapen payé i pa ka woupousé mé chatengn ka kontigné boujonné pou fwitayé. Ni lésèz ka konparé fanm épi chatengn. Mwen, an sèten ni on fanm ki sé chatengn pou bon davwa grenn i simé an bon é mové doukou ké oblijé fè florès toulongalé. Fanm_lasa sé Silvyàn Telchid. Kimoun ki SilvyànTelchid ? An pa ka kwè ni onlo moun an péyi Gwadloup ka pozé kèsyon-lasa. Konfèdmanti, yo ké liyanné non a’y tousuitman épi lang kréyòl.Yo ké palé dè goumé i goumé pou lang a péyi-la rantré adan lékòl. Yo ké nonmé tit a yonndé liv yo konnèt Silvyàn maké. Yo ké sonjé kalité a montraj a’y. Mé Silvyàn Telchid sé ankò plis ki tousa lè ou konnèt fonnkè a‘y.

Silvyàn ja gadé tranndouz labadijou kasé pa asi Kapèstè Bèlo. Séla on mòso a lonbrik a’y téré. Sé la i ka halé kannòt a lavi an kalmipla kon adan pichòt. I vwèjou toupannan lagè té ka woulé lòtbò. I vwèjou adan on fanmi otila travay, lonnè é respé ka gidonné konpòwtasyon a on dizenn timoun. « Sé bonjou é mèsi ka wouvè pòt a lavi adan on sosyété »; «  Sa ou ka chayé an fenfon a nanm a’w ni plis valè ki tout tit ou pé ni ». Mi sé dé pawòl konsa ki té ka chawpanté lédikasyon adan fanmi-la. Maman’y té métrès a on lékol-péyé an kaz a’y menm. Papa’y té antrèprènè. I pa té ka lagé on may asi prensip a’y dèstan sété lédikasyon a timoun a’y. Silvyàn, ki té pli gran, pwan labitid fè lyannaj ant frè é sè a’y épi fanmi a’y. I vin limenm on ti métrès-lékòl toujou gyòk é penpan, ki té ka pwan plézi fè travay-lasa, ki toujou té ni bon mo-la pou chak moun ki kwazé chimen a’y touvé on fòs pou kontigné vansé.

Silvyàn té enmé li lè i té zélèv lékòl. Sé pousa plita i té ka pwan plézi rakonté zélèv a’y é timoun a’y onlo istwa pou wouvè lèspri a yo oben fè yo mété ri atè. I té enmé fè timoun li chanté, résité poézi, jouwé téyat. Tousa ka fè nou konpwann osi pouki i maké sa i té pé asi kont kréyòl(Ti-Chika et d’autres contes antillais), léjann a péyi Gwadloup (Grand-père Chabri raconte), oben pyès téyat (Rapyannè-la). Mé adan tout lavalas a pawòl-lasa, i toujou prangad a dékatman a sé dé lang-la. Kidonk I maké liv pou rédé mètlékòl konpwann kijan lang kréyòl ka maché (Bon doukou, Kréyòl fanm chatengn). I sanblé mo é esprésyon épi dòt mètamannyòk pou nannan a lang-la pa vin rawouch (Diksyonnèkréyòl, dictionnaire du français régional, Déterville). Lèwvwè, afòsfè fòs,lang kréyòl fin pa touvé chimen a lékòl,i sanblé tèks pou ba moun zouti pou woulé (Bwa pou nou alé). I ay jous an radyo pou anchouké rasin é wouvè lawonn a montraj a lang-la asèlfen timoun kon granmoun trapé menm sé on tignak adan tout boulvès ki té ka fèt alantou a lang, mès é labitid kréyòl (Dikté kréyòl, Kamo). I rakonté penn é mizè i té konnèt adan on woman (Throvia de la Dominique). I envanté jédimo, kayanbouk, mokwazé pou nou arèsté palé kréyòl dòmi-dèwò (Jékréyòl). I jis maké, épi Ektò Poullet, on métòd pou moun lòtbò apwann lang-la san fòsé (Le créole sans peine). I mofwazé fab a Lafontaine adan lang é lèspri kréyòl (Zayann)…

Mwenmenm, an jwenn Silvyàn an tan montraj a lang kréyòl tè ka fèt toujou anbistan adan kolèj Kapèstè Bèlo. I té ka pòté mannèv èvè Ektò Poullet pou chaltouné a lang-la pa étenn adan gran van a lasimilasyon. Sété on jou bon on jou mové. Wouchach asi lang -la té ka vansé pyakanm-pyakanm adan tout péyi kréyolopal. Détwa mètlékòl kontèl MoyizSorèze, Wobè Fontès, Ektò Deglas é Alen Rutil pwan siyaj a larèl-lasa é ay simé grenn adan dòt lanklo. Silvyàn vin rivé an bout a jaden a Etyenn pou sa ki travay lékòl é i lonji mwen flanbo-la davwa i vwè an té ja ka vin gadé sa i té ka fè. I ban mwen onpil zouti limenm té fè. I pa lagé mwen an granchimen san dirèksyonné mwen. I ban mwen on bèl palkonduit pannan détwa lanné. I fè menm biten pou onlo jenn mètlékòl padavwa Silvyàn sé on moun ki té enmé pawtajé konésans a’y épi lézòt. I té paré pou apwann otan adan sa lézòt té pé pòté ba’y. I pwofité gran kanpo-lasa (larètrèt) pou mété on pakèt zouti dèwò é pou fè èspéryans a’y palé davwa kréyòl té fin pa rantré lékòl pa on ti pòt yo kriyé lang é kilti réjyonal. La ankò, Silvyàn rété on poto fondal pou koré sa ki té ka tribiché, on limyè gyaka pou gidonné sa ki té ka pèd an nwèsè. An moman-lasa, onlo mètlékòl touvé yo douvan zélèv pou palé kréyòl, fè timoun maché si tras a listwa é dékouvè éritaj kiltirèl a péyi a yo san fè kòsyè. Silvyàn té la pou tousa ki té bizwen ki on lidé, ki on liv, ki on dokiman, ki on konsèy. Toutfwazékant, Silvyàn toujou rété véyatif asi tousa ki té ka fèt alantou a lang-la é i pa té ka mété dlo an bouch a’y pou malmenné sa ki té vlé tann zatrap. I soutyenn onlo adan nou asi larèl a montraj a lang é kilti kréyòl.

Magré grandè é fondè a travay a’y asi lang kréyòl, tout lonnè é rèspé i trapé an bouch a grangrèk, tèt a’y pa janmé gonflé. Silvyàn sé on fanm a bonkyè, on fanm a bwa gran wouvè. Adan travay a’y, épi fanmi a’y obenzanmi a’y, i toujou pare pou kouté, konsolé, dousiné, konséyé, bay fòs, pawtajé. I tèlman janti é donan kifè délè I pwi adan lagli a kouyonnè.I té ka di souvantfwa i ka lésé Bondyé okipé di sa ki ka chèché badiné’y. A pa moun ki ké sonjé pòté mannèv pou pwan plas douvan. Awa! I té ka woulé rèd mé pa té ka fè gran démonstrasyon. Sèlmanti, i ké goumé a raché zong pou défann tousa i enmé é piplis ankò lèwvwè sé pou fè lang kréyòl anchouké adan mès é labitid a péyi Gwadloup.

Sé an koumansman a lanné 1975, adan montraj a lang fwansé i pwan konsyans mizi an mizi ki plas lang natal-la dwèt ni adan lékòl. Onlo timoun a sèksyon Kapèstè pa té ka rivé konpwann sans a sa yo té ka mandé yo. Silvyàn gadévvwè poukisa. I mandé zélèv èspliké pwoblèm a yo épi lékòl-la. I analizé sikti a palé é maké a yo an fwansé kon an kréyòl. I fin pa konpwann, kréyòl-la, pito ki opozé timoun palé’y, pé vin on bon zouti pou bokanté épi sé zélèv-la é libéré pawòl a yo. I mété’y ka sèvi épi tout richès a lang-la ( divinèt, pawòl an parabòl, pawòl mofwazen …) travay-lasa fin pa fwitayé. Silvyàn toujou kontigné woulé adan larèl-lasa jiskatan travay a’y vini sa nou konnèt jòdijou. Konfèdmanti, yo baré van a’y toulongalé. Kolèg konsèwvatè, fanmi enkyèt, lèlmi a lang-la, moun « asimilé »… Silvyàn pwan sanfwa a’y douvan pawol é polémik. I kontinyé chimen a’y davwa i té sèten i té ka goumé pou ba moun a péyi-lasa, istwa a péyi-lasa, tradisyon a péyi-lasa, lang a péyi-lasa tout valè yo té pou ni. Déparfwa i woulé an liyannaj épi dòt mètamannyòk(Frédérik Anciaux, DanyèlMontbrand, Ralf Ludwig …) dòtfwa i travay tousèl pas sé osi on moun onjan solitè. Lè an ka jété on koutzyé asi létajè a liv kréyòl an mwen, Silvyàn la pou toultan.

Silvyàn pé ké janmé pati adan péyi a oubliyans. Asirésèten ! chatengn pé payé mé grenn ké simé é pousé anbabwa, an gran savann, obò létan, si tèt a mòn, koté lizyè, andidan fon.

Silvyàn pé ké janmé pati adan péyi a oubliyans. Asirésenten ! Ni tranndé mil sonjé ké bay lavwa asi rèspé pou travay a fanm-lasa é sa i yé an fonnkyè a’y.

Silvyàn pé ké janmé pati adan péyi a oubliyans. Asirésenten !Konvwa lanmen ké rékòlté pou wouplanté…

Alen VERIN

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :